Ismertető Drábik János “Egyvilágrend” című új könyvéről

Egyvilágrend – Európa és Amerika iszlamizálása, a keresztény civilizáció végnapjai

A Leleplező című folyóirat következő 2017 második számában ismertetést közöl Drábik János EGYVILÁGREND című legújabb könyvéről. Ennek egy részével már most megismerkedhetnek a facebook közösség tagjai . A teljes szöveg a Leleplező Magazin 2017/2 számában lesz olvasható, amely június 10.-én lesz kapható a nagyobb folyóirat árusoknál Budapesten és a vidéken is. 

Az Egyvilágrend c. könyv 2017. június 8-12. között zajló Ünnepi Könyvhéten lesz először kapható, a Gold Book kiadó standjánál.

Miről szól az EGYVILÁGREND?

Kattints a képre a nagyításért

Legújabb könyvem az eseményekkel szinte egy időben íródott. Arra kerestem a választ, hogy az egy-központból irányított világrend létrehozására törekvő történelemformáló erők miért döntöttek úgy a II. világháború után, hogy iszlamizálják Európát és Amerikát is. Hogyan gyorsult fel ez a folyamat 1973-as olajembargó nyomán?

Miért kötött a brüsszeli bürokrácia számos szerződést az arab világ szervezeteivel, intézményeivel, többek között az Arab Ligával és a nagyobb arab országokkal, hogy kölcsönösen előkészítik milliós iszlám tömegek bevándoroltatását Európába?

Mi a célja a pénzhatalmi világelitnek azzal, hogy a görög-római magaskultúrán és a zsidó-keresztény erkölcsi-renden nyugvó, időközben szekulárissá és demokratikussá vált európai civilizációt lecseréli egy az iszlám uralmának alárendelt új hibrid-civilizációra?

Ehhez át kellett tekinteni, hogy milyen tervek készültek már a XIX. század végén és a XX. század elején Amerikában, elsősorban az Egyesült Államok lakosságának a kevertfajúvá tételére. Fel kellett kutatni, hogy mikor és kik készítették el az ehhez hasonló terveket Európára vonatkozóan is?

Kerestük arra is a választ, hogy miért kezdeményezte Párizs EURÁBIA létrehozását az európai és a Földközi-tenger menti afrikai és közel keleti államok integrációjával. Ez nem lenne más, mint az Európai Unió és az arab világ egyesítése egy korábban nem létező új európai-közelkeleti-afrikai hibrid kultúra keretében. A Muszlim Testvériség is elkészítette a saját maga stratégiai programját a világ meghódítására és egy globális Iszlám Kalifátus létrehozására.

Fontos megismerni azokat a tényeket, amelyek bizonyítják, hogy a nemzetközi szabadkőművesség részt vett ennek a stratégiának a kidolgozásában és minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja a népvándorlás méretű migrációt Európa, valamint az Egyesült Államok iszlamizálását a tömeges bevándorlással.

Az Európai Unió képes lenne az önvédelemre és ma is nyitott déli határainak a lezárására, ha Európának lenne saját érdekérvényesítő képessége. Az Európai Unió, különösen annak végrehajtó szervezete, az EU Bizottsága és annak apparátusa, lényegében a globális Deep State-nek a végrehajtó intézménye. Mivel az Európai Uniónak nincs saját hadserege, így saját külpolitikája sincs.

Nem az európai népek hozzák az önmagukra vonatkozó fontos döntéseket a II. világháború óta, hanem elsősorban a Nyugat és annak vezető állama (egy ideig közösen a Szovjetunióval) az Egyesült Államok, amelynek a politikai rendszerét az államok feletti pénzhatalmi világelit fokozatosan felvásárolta. Ez a világelit napjainkban úgy akarja Európa feletti uralmát véglegesíteni, hogy annak őshonos fehérfajú népeit kevertfajúvá tenyészti át és keresztény civilizációját lecseréli az iszlám és a kereszténység összekeveréséből létrehozott szinkretikus vallással és gyökértelen hibridkultúrával.

Ebben a vallási ideológiában dominál az iszlám, amely tagadja az emberek egyenlőségét, mert az igazhívő muzulmán mindig felette fog állni a hitetlen és pogány kafírnak. Az iszlám megköveteli a muszlimoktól hitük terjesztését az erőszakos dzsiháddal, akár mások életének az elvételével is. kereszténység tiltja az ölést. Jézus egyetemessé tette azt a mózesi szabályt, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat és csak azt tedd neki, amit elvársz tőle, hogy tegyen veled. A keresztény tanítás szerint a Mindenható egyedül az embert teremtette a maga képmására és ruházta fel az alkotó értelem isteni szikrájával és a minden embert egyformán megillető szabad akarattal.

A kulturális marxizmussal megbénított dekadens Nyugat – mélyen a saját szintje alá süllyedve – lemondott az ellenállásról és nem képes, de már nem is akarja megvédeni keresztény kultúrájának az alapjait. Végletesen eltúlzott, enervált és morbid toleranciájával az önfeladásig engedékeny az iszlám agresszív intoleranciájával szemben. A nemzetközi szabadkőművesség által kierőszakolt és betegesen eltúlzott tolerancia megfosztotta az európai népeket az egészséges önvédelmi reflexeiktől, és képtelenné tette őket alapvető érdekeik és értékeik megvédésére.

(Szerencsére a magyar nemzet egészséges önvédelmi reflexei még működtek és nemzeti kormánya segítségével sikeresen állt ellen, annak, hogy a tömeges betelepülés révén véglegessé váljon a magyar nemzet Trianonban elkezdődött sorstragédiája, a magyar nemzet eltűnése).

Kattints a képre a nagyításért

Új könyvemben megpróbálok választ adni arra, hogy miért erősebb és miért tud hatványozott ütemben terjeszkedni az agresszív iszlám? Miért lesznek muszlimokká tömegesen az európaiak és amerikaiak is, elhagyva az ölést szigorúan tiltó, a szeretetet, a szabad akaratot és az emberek egyenlőségét hirdető keresztény hitüket és kultúrájukat.

Fontos összefüggés annak a bemutatása is, hogy a migránsinvázió megtervezésével és végrehajtásával a pénzhatalmi világelit többek között a Németország feletti hegemóniáját erősíti meg és teszi véglegessé. Amikor Angela Merkel meghozta tragikus tévedésnek bizonyult döntését és engedélyezte Németország elözönlését, valójában azt tette lehetővé, amire kormánya már évek óta készült. Bajorországban és Szászországban például már 2011 óta folyt a szabadon álló ingatlanok, családi házak, panziók, motelek és szállodák állami felvásárlása, hogy mire megindul a pénzhatalmi világelit döntésének megfelelően a tömeges muszlim invázió, addigra biztosítva legyenek a beözönlők százezreinek a befogadásához szükséges szálláshelyek.

Mivel mi európaiak keveset tudunk az iszlámról, ezért a könyv kísérletet tesz arra, hogy ismertesse a Korán, valamint az azt hirdető próféta – Mohamed – történetét. Ez túlságosan bonyolult feladatnak bizonyult. Ha azt keressük, hogy az élet problémáira milyen választ ad a Korán, az iszlám szent könyve, akkor először azt kell eldöntenünk, hogy melyik Koránban keressük a választ. Melyik tekinthető hitelesnek az emberiség rendelkezésére álló korán-szövegek közül?

Az objektív ismérvekhez igazodó szekuláris történelemtudomány már feltárta, hogy az eddig megtalált korán-változatok egy része Mohamed próféta előtti időkben, egy másik része pedig a próféta utáni időkben keletkezett. Mintegy kétszáz évre tehető az eddig ismertté vált korán-szövegek fokozatos létrejötte, majd egységes szerkezetbe való foglalásuk.

Arra a kérdésre tehát, hogy milyen választ ad a Korán egy felmerült kérdésre, előbb azt kell eldöntenünk, melyik Korán változatnak a válaszára vagyunk kíváncsiak. Az eddig előkerült Korán-szövegeket részben az iszlám világ országaiban, Szaúd-Arábiában, Jemenben, Törökországban, részben pedig olyan európai országokban őrzik, mint az Egyesült Királyság, Németország vagy Franciaország.

Nem lehetett megkerülni annak az elemzését sem, hogy milyen pszichológiai és vallási gyökerei vannak a radikalizálódott iszlámnak és az ebből kifejlődött modern terrorizmusnak. Számos szakértő foglalkozott már az iszlám által hirdetett dzsihád és a muszlim terrorizmus összefüggéseivel. Ehhez kapcsolódik, hogy integrálható-e a Nyugat és az iszlám erkölcsi rendszere?

A muszlim közösségek, mihelyt megerősödnek létszámban és befolyásban, elkezdik agresszívan követelni a sária-jog bevezetését. A muszlim ideológusok azzal érvelnek, hogy Európa szekuláris jogrendje alacsonyabb rendű az iszlám jogrendjéhez képest. Ennek az az oka, hogy az iszlám jogrendje, a sária-jog, isteni eredetű, Allah parancsolatait tartalmazza és ezért tökéletes és végleges. Ezzel szemben az európai jogrend emberi alkotás és átmeneti jellegű, tökéletlen.

Európában a reneszánsz, a humanizmus, a reformáció és az ellenreformáció, a felvilágosodás és a klasszikus liberalizmus elterjedése alapvetően megváltoztatta a középkori kereszténység természetét. A vallás és az egyház fokozatosan szétvált az államtól, a közhatalom világi gyakorlójától. Az emberi jogok és a politikai szabadságjogok kiharcolásával állampolgárokká váltak a korábbi alattvalók. Az emberi jogok és a politikai szabadságjogok védelemben részesítették az alullévőket a gyakran despotaként hatalmat gyakorló abszolút uralkodókkal szemben.

A felsorolt változásokon az iszlám nem ment keresztül történelme során. Az iszlámban ma is elválaszthatatlan a vallási ideológia az államhatalom működésétől. A hívő muszlim életét a közösség diktatórikusan felügyeli, és ez kifejeződik az iszlám mindennapi gyakorlatában is. Gondoljunk csak a napi ötszöri imára, a szigorú szabályokhoz kötött tisztálkodásra, étkezésre, öltözködésre, viselkedési normákra. Ezek mind azt fejezik ki, hogy a közösség uralkodik a vallás segítségével az egyes emberek felett, akiknek nincs így az európai keresztény kultúrában felnőtt emberekhez hasonlítható szabad akarata, önállósága és felelőssége.

A könyv kénytelen volt arra is kitérni, hogy miért lépett szövetségre a pénzhatalmi világelit az iszlám világ vezető hatalmi köreivel, elsősorban a szunnita olajoligarchiával. Az 1960-1990 terjedő időszakban tanúi lehettünk a baloldali terrorizmus kibontakozásának Európában. 1990 októberében a világ közvéleménye megtudhatta az olasz miniszterelnöktől, Giulio Andreotti-tól, hogy a NATO keretében több európai országban már 1949 óta működik az úgynevezett ’stay behind army’ (hátramaradó hadsereg), amely rendszeresen baloldalinak álcázott terrorista cselekményeket hajtott végre. Olaszországban ezt a titkos fegyveres csoportot Gladio-nak hívták. A könyv kitér arra, hogy a Gladio égisze alatt kik és miért támogatták a nyugat-németországi Rote Armee, Vörös Hadsereg frakciót, az olaszországi Brigate Rosse-t, a Vörös Brigádokat?

Meg kellett válaszolni azt a kérdést is, hogy miért folytatódott a NATO Gladio-A hadművelete, immáron Gladio-B változatban. Ez utóbbi már nem baloldali terroristákat mozgatott, hanem politikai céljai eléréséhez iszlám terroristákat használt és használ. Mindezt hiteles forrásokból tudhatta meg a világ közvéleménye néhány – az igazság mellett bátran kiálló és a saját karrierjét is feláldozó – amerikai közalkalmazottnak köszönhetően. Ilyen személy volt Sibel Edmonds, aki az FBI számára fordított fárszi (perzsa), azeri és török nyelvű titkos szolgálati dokumentumokat. Hogyan szerzett tudomást Sibel Edmonds a Gladio-B hadműveletek létezéséről?

Nem könnyű hiteles és bizonyított választ adni arra, hogy miért tervez a NATO terrorista-támadásokat a NATO országokban radikális szalafisták beszervezésével. A könyvben ismertetett tények mozaikjából összerakott kép azt látszik bizonyítani, hogy egyre több hamiszászlót lenget a szél az Európában elkövetett iszlamista terrorakciók felett.

Nem könnyű tehát meggyőző választ adni arra, hogy az ultraliberális, neokonzervatív elit miért működik operatívan együtt a radikális iszlámmal és hajt végre sorozatosan véres merényleteket különböző európai országokban, sokkolva ezekkel azoknak a lakosságát… (Folytatás a Leleplező 2017/2 számában)

Az EGYVILÁGREND című könyv, amelynek alcíme: ‘Európa és Amerika iszlamizálása, a keresztény civilizáció végnapjai’ kapható a 2017.június 8.-án kezdődő könyvnapokon a Debreceni Gold Book Kiadó standjánál. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Vörösmarty téren, ahol dedikálásra is sor kerül és én magam is szót válthatok kedves olvasóimmal.

dr. Drábik János AdatDömping

ÚJABB PUBLIKUSSÁ TETT ÍRÁSOK – Cikkek Porció 4. – 52 újabb dokumentum, ami korábban az interneten soha nem volt elérhető!!

Drábik János gépéről számos olyan írást kimentettünk János segítségével és együttműködésével, amik korábban ingyen-nyíltan az interneten nem voltak elérhetők. Eddig!!! Fájlok listája alább.

A box.com fiókon az alábbi linken található a .zip formátumú fájlba tömörített mappa, amely 52 .docx fájlt tartalmaz és a jobb-fönti kék gombbal letölthető (lehetséges, hogy box.com regisztrációt igényel) :
https://app.box.com/s/3wff2krj12p7jkiqeyl0yn8p65mkm3ai

Ideiglenesen (legalább 1 hónapig) egyszerűen letölthető a zippyshare oldalán is, jobb-fönt a narancssárga Download gombra kattintva:
http://www47.zippyshare.com/v/KdItIcY6/file.html

Továbbá mindegyik fájl online olvasható és le is tölthető itt:
– a Slideshare oldalán ( http://slideshare.net/DrabikJanos , mobil eszközökre ezt ajánljuk),
– a Scribd oldalán ( http://scribd.com/DrabikJanosCikkek ) és
– az Issuu dokumentummegosztón is ( http://issuu.com/DrabikJanos ).

Töltsétek le, küldjétek tovább, osszátok meg, terjedjen mint a futótűz!

>>>Az 52db fájl listája:

Olvasás folytatása

Drábik János Alapítvány

Kedves Barátaink! Segítségetekkel a Drábik János Alapítványhoz érkező VALAMENNYI támogatás az Országos Trianon Társaságot fogja segíteni, mert nincsenek szponzorok a Trianon Társaság ügyének!
A helyes és leellenőrzött adatok, támogatási lehetőségek: Adószám: 18399329-1-41 . Bankszámlaszám: 16200106-00237802 MagNet Bank Zrt.

Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át a DRÁBIK JÁNOS ALAPÍTVÁNYNAK!

Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át a DRÁBIK JÁNOS ALAPÍTVÁNYNAK! Az alábbi videóban meghallgathatja eddigi tevékenységünk rövid összefoglalását! Minden segítség jó célt fog szolgálni! Felajánlását a Drábik János Alapítványnak nagyon köszönjük!
A helyes és leellenőrzött adatok, támogatási lehetőségek: Adószám: 18399329-1-41 . Bankszámlaszám: 16200106-00237802 MagNet Bank Zrt.

 

dr. Drábik János Youtube Videócsatornája

TELJESEN megújult felületen rendkívül könnyen navigálhatóvá, kereshetővé váltak Drábik János összes interneten lévő meglevő youtube videói!

drabik-janos-videocsatornaja-teljesen-megujult-youtube-com-per-drabikjanos

Dr. Drábik János teljesen megújult youtube videó csatornáján rendkívül könnyen navigálhatóvá, kereshetővé váltak az összes interneten lévő meglevő youtube videói!

A http://youtube.com/drabikjanos kezdőlapján lejátszási listákba, és lejátszásilista-gyűjteményekbe rendeztünk minden youtube videót, amik Drábik Jánossal valaha is készültek. Kiemelünk itt néhányat: 

>>Az összes eddigi TV-s és Rádiós Megjelenések: https://www.youtube.com/user/drabikjanos/playlists?shelf_id=3&sort=dd&view=50

>>Könyvbemutatók Összes:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCdRUBE_VO_dVrvQvbBYcv3v-yW6Yr9A_

>>Egyalkalmas Helyi Előadások:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCdRUBE_VO_dxuF7iuykDI2WxvvMWwhJm

>>Videóportré Dr. Drábik Jánosról itt:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCdRUBE_VO_dOWHppsPT2Fn8jok5myfBB

>>Helyi Pénzek, Kiegészítő Pénznemek:
https://www.youtube.com/user/drabikjanos/playlists?shelf_id=6&sort=dd&view=50

>>Háttérhatalom, Szervezett Magánhatalom – ez a gyűjtő lejátszási lista, tehát az egyik legtöbb videó itt található, ide raktunk mindent, amit más csoportosításba nem raktunk be:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCdRUBE_VO_e6PvzG4zQT8dvZdAcEHr_9

>>Az összes, több mint öt tucat lejátszási lista tele Drábik-előadásokkal itt:
https://www.youtube.com/user/drabikjanos/playlists?sort=dd&view=1&shelf_id=0

>>Kiemelt csatornák – magyarságtudatos csapatoktól véletlenszerűen váltakozó sorrendben a youtube csatorna kezdőlapja jobb oldalán és a Feliratkozások/Subscriptions alatt – javasoljuk a feliratkozást ezekre a videócsatornákra:
https://www.youtube.com/user/drabikjanos/channels?view=60

Feliratkozók száma: 953 feliratkozó van, szeretnénk elérni a bűvös 1000-es számot! Jelezd, hogy az Ébredők közé tartozol! Kérünk, iratkozz fel és küldd tovább ébredező ismerőseidnek: http://youtube.com/drabikjanos 

Két darab 1TB-os merevlemezre letöltéssel biztonsági másolatokat is készítettünk, ha “véletlenül” eltűnnének. Kérünk, töltsd le te is azokat a videókat, amik számodra fontosak (különösen a TV-s megjelenések kritikusak), hogy ne csak nálunk legyenek biztonsági másolatok. Ti vagytok a tudás őrzői!

Drábik János hanganyagai

Beüzemeltünk Drábik Jánosnak egy profi USB-s stúdiómikrofont. Még alakul, hogy miről szólnak majd ezek a felvételek, a podcastok. Ti mit szeretnétek, mire lennétek kíváncsiak, vannak-e kérdéseitek, témák, amiket fontosnak tartanátok?
Válaszok bátran mehetnek ezen facebook-bejegyzés kommentjeibe.

 
drabik_spreaker

Technikai: A felvételek a www.spreaker.com/drabikjanos -ra fognak menni, ahol hangformátumban ideiglenesen lesznek elérhetők.
Innen automatikusan át fognak kerülni a www.youtube.com/drabikjanos oldalra, ahol tartósan elérhetőek lesznek.

 

Akinek mégis audio formátumban kényelmesebb, úgy a videókat le lehet majd tölteni hangformátumban is, többek között például: 
– tömegesen a “Free youtube to mp3 downloader” nevű programmal (http://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-YouTube-to-MP3-Converter.htm, telepítéskor haladót kell választani és üresre pipálni a kiegészítő és reklám lehetőségeket; ez először a videót tölti le, tehát mobilstickes internetnél nem előnyös)
– vagy a http://convert2mp3.net/en programmal
– vagy a http://keepvid.com oldallal (itt videóként és audioként egyaránt le lehet tölteni).

Drábik János összes FixTV videója egy helyen

fixtvA FixTV Enigma című műsorában Erdei L. Tamás műsorvezetésével készülnek Drábik János videói, melyeket megtaláljátok egyben az alábbi Youtube lejátszási listán, illetve egyenként az alábbi linkeken.

Nézzétek meg, amit még nem láttatok! Töltsétek le őket, mert a nálatok levő példányok lesznek a biztonsági másolatok, ha a Youtube cenzúrája egyszer beerősödne.

Videóletöltés egyesével a keepvid.com oldallal vagy a legjobban a Firefox böngészőhöz használható Video DownloadHelper add-on segítségével.
Videók tömeges letöltése a DVDVideoSoft Free Youtube Downloader segítségével (itt telepítéskor haladó telepítést választani és üresre pipálni a reklám és kiegészítő lehetőségeket). Ennél be lehet állítani, hogy amint a vágólapra kerül a videó youtube-linkje, azonnal kezdje is el tölteni.

Drábik János összes eddigi videója a FixTV-n:

Drábik János – Az iszlám alapjai és ellentmondásai | 2016.09.27.
www.youtube.com/watch?v=dsTZNBqhqEc

Drábik János – Migránsinvázió Európában | 2016.09.20.
www.youtube.com/watch?v=vSqnMQCeGS0

Drábik János – A globális terrorizmus európai eszkalációja | 2016.08.09.
www.youtube.com/watch?v=toBOzPmMXmk

Olvasás folytatása

Drábik János összes VNTV videója egy helyen

vntvDrábik János kutatásainak népszerűsítésében rendkívül nagy segítséget nyújtott a Jakab István vezette VNTV Viva Natúra Televízió. Nagyon köszönjük Istvánnak és Csapatának! Alább közöljük az összes eddigi Drábik-videót, ami a VNTV jóvoltából megjelent. A Drábik Jánossal készült műsorok leírása az alábbi VNTV-oldalon láthatók.

Nézzétek meg, amit még nem láttatok! Töltsétek le őket, mert a nálatok levő példányok lesznek a biztonsági másolatok, ha a Youtube cenzúrája egyszer beerősödne.

Cenzúra kapcsán csak hogy tudjátok: Drábik János facebookján, a használt géptől és böngészőtől függetlenül, nincs keresőmező: nem tud FB-oldalakat megnézni, csak ha az URL-üket beírja. Régi lenne a regisztrált fiók és nem update-elte a FB? Nem hisszük. És nem régi.

Videóletöltés egyesével a keepvid.com oldallal vagy a legjobban a Firefox böngészőhöz használható Video DownloadHelper add-on segítségével.
Videók tömeges letöltése a DVDVideoSoft Free Youtube Downloader segítségével (itt telepítéskor haladó telepítést választani és üresre pipálni a reklám és kiegészítő lehetőségeket). Ennél be lehet állítani, hogy amint a vágólapra kerül a videó youtube-linkje, azonnal kezdje is el tölteni.

Drábik János összes eddigi videója a VNTV-n

Nizza üzenete a világnak
http://www.vntv.hu/2016/09/nizza-uzenete-a-vilagnak/

Sosem voltunk még ilyen közel a III: világháborúhoz
http://www.vntv.hu/2016/09/sosem-voltunk-meg-ilyen-kozel-a-iii-vilaghaboruhoz/

Olvasás folytatása