Ismertető Drábik János “Egyvilágrend” című új könyvéről

Egyvilágrend – Európa és Amerika iszlamizálása, a keresztény civilizáció végnapjai

A Leleplező című folyóirat következő 2017 második számában ismertetést közöl Drábik János EGYVILÁGREND című legújabb könyvéről. Ennek egy részével már most megismerkedhetnek a facebook közösség tagjai . A teljes szöveg a Leleplező Magazin 2017/2 számában lesz olvasható, amely június 10.-én lesz kapható a nagyobb folyóirat árusoknál Budapesten és a vidéken is. 

Az Egyvilágrend c. könyv 2017. június 8-12. között zajló Ünnepi Könyvhéten lesz először kapható, a Gold Book kiadó standjánál.

Miről szól az EGYVILÁGREND?

Kattints a képre a nagyításért

Legújabb könyvem az eseményekkel szinte egy időben íródott. Arra kerestem a választ, hogy az egy-központból irányított világrend létrehozására törekvő történelemformáló erők miért döntöttek úgy a II. világháború után, hogy iszlamizálják Európát és Amerikát is. Hogyan gyorsult fel ez a folyamat 1973-as olajembargó nyomán?

Miért kötött a brüsszeli bürokrácia számos szerződést az arab világ szervezeteivel, intézményeivel, többek között az Arab Ligával és a nagyobb arab országokkal, hogy kölcsönösen előkészítik milliós iszlám tömegek bevándoroltatását Európába?

Mi a célja a pénzhatalmi világelitnek azzal, hogy a görög-római magaskultúrán és a zsidó-keresztény erkölcsi-renden nyugvó, időközben szekulárissá és demokratikussá vált európai civilizációt lecseréli egy az iszlám uralmának alárendelt új hibrid-civilizációra?

Ehhez át kellett tekinteni, hogy milyen tervek készültek már a XIX. század végén és a XX. század elején Amerikában, elsősorban az Egyesült Államok lakosságának a kevertfajúvá tételére. Fel kellett kutatni, hogy mikor és kik készítették el az ehhez hasonló terveket Európára vonatkozóan is?

Kerestük arra is a választ, hogy miért kezdeményezte Párizs EURÁBIA létrehozását az európai és a Földközi-tenger menti afrikai és közel keleti államok integrációjával. Ez nem lenne más, mint az Európai Unió és az arab világ egyesítése egy korábban nem létező új európai-közelkeleti-afrikai hibrid kultúra keretében. A Muszlim Testvériség is elkészítette a saját maga stratégiai programját a világ meghódítására és egy globális Iszlám Kalifátus létrehozására.

Fontos megismerni azokat a tényeket, amelyek bizonyítják, hogy a nemzetközi szabadkőművesség részt vett ennek a stratégiának a kidolgozásában és minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja a népvándorlás méretű migrációt Európa, valamint az Egyesült Államok iszlamizálását a tömeges bevándorlással.

Az Európai Unió képes lenne az önvédelemre és ma is nyitott déli határainak a lezárására, ha Európának lenne saját érdekérvényesítő képessége. Az Európai Unió, különösen annak végrehajtó szervezete, az EU Bizottsága és annak apparátusa, lényegében a globális Deep State-nek a végrehajtó intézménye. Mivel az Európai Uniónak nincs saját hadserege, így saját külpolitikája sincs.

Nem az európai népek hozzák az önmagukra vonatkozó fontos döntéseket a II. világháború óta, hanem elsősorban a Nyugat és annak vezető állama (egy ideig közösen a Szovjetunióval) az Egyesült Államok, amelynek a politikai rendszerét az államok feletti pénzhatalmi világelit fokozatosan felvásárolta. Ez a világelit napjainkban úgy akarja Európa feletti uralmát véglegesíteni, hogy annak őshonos fehérfajú népeit kevertfajúvá tenyészti át és keresztény civilizációját lecseréli az iszlám és a kereszténység összekeveréséből létrehozott szinkretikus vallással és gyökértelen hibridkultúrával.

Ebben a vallási ideológiában dominál az iszlám, amely tagadja az emberek egyenlőségét, mert az igazhívő muzulmán mindig felette fog állni a hitetlen és pogány kafírnak. Az iszlám megköveteli a muszlimoktól hitük terjesztését az erőszakos dzsiháddal, akár mások életének az elvételével is. kereszténység tiltja az ölést. Jézus egyetemessé tette azt a mózesi szabályt, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat és csak azt tedd neki, amit elvársz tőle, hogy tegyen veled. A keresztény tanítás szerint a Mindenható egyedül az embert teremtette a maga képmására és ruházta fel az alkotó értelem isteni szikrájával és a minden embert egyformán megillető szabad akarattal.

A kulturális marxizmussal megbénított dekadens Nyugat – mélyen a saját szintje alá süllyedve – lemondott az ellenállásról és nem képes, de már nem is akarja megvédeni keresztény kultúrájának az alapjait. Végletesen eltúlzott, enervált és morbid toleranciájával az önfeladásig engedékeny az iszlám agresszív intoleranciájával szemben. A nemzetközi szabadkőművesség által kierőszakolt és betegesen eltúlzott tolerancia megfosztotta az európai népeket az egészséges önvédelmi reflexeiktől, és képtelenné tette őket alapvető érdekeik és értékeik megvédésére.

(Szerencsére a magyar nemzet egészséges önvédelmi reflexei még működtek és nemzeti kormánya segítségével sikeresen állt ellen, annak, hogy a tömeges betelepülés révén véglegessé váljon a magyar nemzet Trianonban elkezdődött sorstragédiája, a magyar nemzet eltűnése).

Kattints a képre a nagyításért

Új könyvemben megpróbálok választ adni arra, hogy miért erősebb és miért tud hatványozott ütemben terjeszkedni az agresszív iszlám? Miért lesznek muszlimokká tömegesen az európaiak és amerikaiak is, elhagyva az ölést szigorúan tiltó, a szeretetet, a szabad akaratot és az emberek egyenlőségét hirdető keresztény hitüket és kultúrájukat.

Fontos összefüggés annak a bemutatása is, hogy a migránsinvázió megtervezésével és végrehajtásával a pénzhatalmi világelit többek között a Németország feletti hegemóniáját erősíti meg és teszi véglegessé. Amikor Angela Merkel meghozta tragikus tévedésnek bizonyult döntését és engedélyezte Németország elözönlését, valójában azt tette lehetővé, amire kormánya már évek óta készült. Bajorországban és Szászországban például már 2011 óta folyt a szabadon álló ingatlanok, családi házak, panziók, motelek és szállodák állami felvásárlása, hogy mire megindul a pénzhatalmi világelit döntésének megfelelően a tömeges muszlim invázió, addigra biztosítva legyenek a beözönlők százezreinek a befogadásához szükséges szálláshelyek.

Mivel mi európaiak keveset tudunk az iszlámról, ezért a könyv kísérletet tesz arra, hogy ismertesse a Korán, valamint az azt hirdető próféta – Mohamed – történetét. Ez túlságosan bonyolult feladatnak bizonyult. Ha azt keressük, hogy az élet problémáira milyen választ ad a Korán, az iszlám szent könyve, akkor először azt kell eldöntenünk, hogy melyik Koránban keressük a választ. Melyik tekinthető hitelesnek az emberiség rendelkezésére álló korán-szövegek közül?

Az objektív ismérvekhez igazodó szekuláris történelemtudomány már feltárta, hogy az eddig megtalált korán-változatok egy része Mohamed próféta előtti időkben, egy másik része pedig a próféta utáni időkben keletkezett. Mintegy kétszáz évre tehető az eddig ismertté vált korán-szövegek fokozatos létrejötte, majd egységes szerkezetbe való foglalásuk.

Arra a kérdésre tehát, hogy milyen választ ad a Korán egy felmerült kérdésre, előbb azt kell eldöntenünk, melyik Korán változatnak a válaszára vagyunk kíváncsiak. Az eddig előkerült Korán-szövegeket részben az iszlám világ országaiban, Szaúd-Arábiában, Jemenben, Törökországban, részben pedig olyan európai országokban őrzik, mint az Egyesült Királyság, Németország vagy Franciaország.

Nem lehetett megkerülni annak az elemzését sem, hogy milyen pszichológiai és vallási gyökerei vannak a radikalizálódott iszlámnak és az ebből kifejlődött modern terrorizmusnak. Számos szakértő foglalkozott már az iszlám által hirdetett dzsihád és a muszlim terrorizmus összefüggéseivel. Ehhez kapcsolódik, hogy integrálható-e a Nyugat és az iszlám erkölcsi rendszere?

A muszlim közösségek, mihelyt megerősödnek létszámban és befolyásban, elkezdik agresszívan követelni a sária-jog bevezetését. A muszlim ideológusok azzal érvelnek, hogy Európa szekuláris jogrendje alacsonyabb rendű az iszlám jogrendjéhez képest. Ennek az az oka, hogy az iszlám jogrendje, a sária-jog, isteni eredetű, Allah parancsolatait tartalmazza és ezért tökéletes és végleges. Ezzel szemben az európai jogrend emberi alkotás és átmeneti jellegű, tökéletlen.

Európában a reneszánsz, a humanizmus, a reformáció és az ellenreformáció, a felvilágosodás és a klasszikus liberalizmus elterjedése alapvetően megváltoztatta a középkori kereszténység természetét. A vallás és az egyház fokozatosan szétvált az államtól, a közhatalom világi gyakorlójától. Az emberi jogok és a politikai szabadságjogok kiharcolásával állampolgárokká váltak a korábbi alattvalók. Az emberi jogok és a politikai szabadságjogok védelemben részesítették az alullévőket a gyakran despotaként hatalmat gyakorló abszolút uralkodókkal szemben.

A felsorolt változásokon az iszlám nem ment keresztül történelme során. Az iszlámban ma is elválaszthatatlan a vallási ideológia az államhatalom működésétől. A hívő muszlim életét a közösség diktatórikusan felügyeli, és ez kifejeződik az iszlám mindennapi gyakorlatában is. Gondoljunk csak a napi ötszöri imára, a szigorú szabályokhoz kötött tisztálkodásra, étkezésre, öltözködésre, viselkedési normákra. Ezek mind azt fejezik ki, hogy a közösség uralkodik a vallás segítségével az egyes emberek felett, akiknek nincs így az európai keresztény kultúrában felnőtt emberekhez hasonlítható szabad akarata, önállósága és felelőssége.

A könyv kénytelen volt arra is kitérni, hogy miért lépett szövetségre a pénzhatalmi világelit az iszlám világ vezető hatalmi köreivel, elsősorban a szunnita olajoligarchiával. Az 1960-1990 terjedő időszakban tanúi lehettünk a baloldali terrorizmus kibontakozásának Európában. 1990 októberében a világ közvéleménye megtudhatta az olasz miniszterelnöktől, Giulio Andreotti-tól, hogy a NATO keretében több európai országban már 1949 óta működik az úgynevezett ’stay behind army’ (hátramaradó hadsereg), amely rendszeresen baloldalinak álcázott terrorista cselekményeket hajtott végre. Olaszországban ezt a titkos fegyveres csoportot Gladio-nak hívták. A könyv kitér arra, hogy a Gladio égisze alatt kik és miért támogatták a nyugat-németországi Rote Armee, Vörös Hadsereg frakciót, az olaszországi Brigate Rosse-t, a Vörös Brigádokat?

Meg kellett válaszolni azt a kérdést is, hogy miért folytatódott a NATO Gladio-A hadművelete, immáron Gladio-B változatban. Ez utóbbi már nem baloldali terroristákat mozgatott, hanem politikai céljai eléréséhez iszlám terroristákat használt és használ. Mindezt hiteles forrásokból tudhatta meg a világ közvéleménye néhány – az igazság mellett bátran kiálló és a saját karrierjét is feláldozó – amerikai közalkalmazottnak köszönhetően. Ilyen személy volt Sibel Edmonds, aki az FBI számára fordított fárszi (perzsa), azeri és török nyelvű titkos szolgálati dokumentumokat. Hogyan szerzett tudomást Sibel Edmonds a Gladio-B hadműveletek létezéséről?

Nem könnyű hiteles és bizonyított választ adni arra, hogy miért tervez a NATO terrorista-támadásokat a NATO országokban radikális szalafisták beszervezésével. A könyvben ismertetett tények mozaikjából összerakott kép azt látszik bizonyítani, hogy egyre több hamiszászlót lenget a szél az Európában elkövetett iszlamista terrorakciók felett.

Nem könnyű tehát meggyőző választ adni arra, hogy az ultraliberális, neokonzervatív elit miért működik operatívan együtt a radikális iszlámmal és hajt végre sorozatosan véres merényleteket különböző európai országokban, sokkolva ezekkel azoknak a lakosságát… (Folytatás a Leleplező 2017/2 számában)

Az EGYVILÁGREND című könyv, amelynek alcíme: ‘Európa és Amerika iszlamizálása, a keresztény civilizáció végnapjai’ kapható a 2017.június 8.-án kezdődő könyvnapokon a Debreceni Gold Book Kiadó standjánál. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Vörösmarty téren, ahol dedikálásra is sor kerül és én magam is szót válthatok kedves olvasóimmal.

Drábik János – Miért erősebb az iszlám mint a kereszténység?

dr. Drábik János

miért erősebb az iszlám, mint a kereszténység? 

Európa elözönlése migránsinvázióval

A müncheni FOCUS hetilapnak adott interjújában Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy „az iszlámvallás- és kultúra nem olvad össze a keresztény vallással és kultúrával; egy másmilyen életformáról van szó. Nem olvasztótégely jön létre, hanem multikulturalizmus, egymástól elválasztott társadalmakkal, amelyet Magyarország nem akar”. A magyar miniszterelnök szerint „Európa egy életforma, amelynek része a gondolat- és a vallásszabadság, a jogegyenlőség, a férfiak és nők egyenlősége. Ezek kulturális értékek, amelyeket meg kell védenünk. Most Európában párhuzamos társadalmak jönnek létre, amelyek nem akarnak igazodni ezekhez az értékekhez”.

Orbán kitér arra is, hogy miért az iszlám kultúra erősebb ma, mint az európai. Válaszol is rá, hogy azért erősebb az iszlám, mert jobban tiszteli az életet és nagyobb értéket tulajdonít a családnak, amit a demográfiai mutatók is jeleznek. „A magyarok érzik a csontjaikban a 150 éves oszmán uralmat, amelynek idején egy muzulmán és egy magyar világ létezett. Franciaországban járva ennek modern változatát látni. Így azt ugyan nem lehet tudni, hogy az integráció sikere eleve kizárt-e, de a példák azt mutatják, hogy az integráció eddig nem sikerült. Az iszlám soha nem volt Európa része, hanem bejött ide, és szellemi értelemben nem tartozik Európához”.

Olvasás folytatása

Hogyan jött létre az Iszlám? Igaz-e, hogy a Vatikán közreműködött az iszlám létrehozásában?

dr. Drábik János

Hogyan jött létre az Iszlám? Igaz-e, hogy a Vatikán közreműködött az iszlám létrehozásában?

Az elektronikus változatban publikált Spektrum Magazine[1] 2002. augusztusi számában közzé tette a The Creation Of Prophet Muhammad (Mohamed próféta megteremtése) című tanulmányt, amelyet Alberto Rivera korábbi jezsuita pap írt. Alberto Rivera a Vatikánban tudomására jutott információkat 1988-ban publikálta. Ekkor adta először közre mindazt, amit beavatott jezsuita papként a tudomására hoztak a katolikus egyház központjában. Rivera később kilépett a jezsuita rendből és protestáns lett. Ezt követően számos sikertelen kísérlet történt az élete kioltására. Hirtelen halálát végül is ételmérgezés okozta.

A jezsuita bíboros Augustine Bea a Vatikánban őszintén elmondotta a beavatottaknak, hogy a római-katolikusok mennyire szerették volna Jeruzsálemre is kiterjeszteni befolyásukat a III. század végén. A Szentföld központja felbecsülhetetlen értéket jelentett a számukra. Ezért született meg az az elképzelés, hogy létre kell hozni egy olyan erőt, amely képes ezt a feladatot teljesíteni. Így esett a választás Izmael[2] gyermekeire, az arabokra.

Bea bíboros többek között ezt mondotta Rivera-nak: „Mivel vallástörténetileg és stratégiai-földrajzi fekvése miatt is a Szent Város felbecsülhetetlen kincsnek számított, felmerült az elgondolás, hogy Jeruzsálemből egy római-katolikus várost kéne csinálni. E feladat elvégzésére adva volt egy nagy és kiaknázatlan emberi erőforrás: Izmael gyermekei…”

Ennek a tervnek lettek részesei a Közel-Kelet sivatagos vidékein nomád életmódot folytató arab beduinok. Jézus Krisztus korai követői mindenfelé hirdették az evangéliumot kis gyülekezeteket alapítva, de egyre inkább ellenállásba ütköztek. Mind a zsidók, mind a római kormány üldözte a korai keresztényeket, mert meg akarták állítani az evangélium terjedését.

Ebben az időben a Római Birodalom már számos okból hanyatlásnak indult. A korrupció, az apátia, az általános eladósodás, az ugaron hagyott termőföldek, a szabad parasztok városba menekülése belülről pusztította az egykor hatalmas Birodalmat. Rivera írása nyomán Idézzük ismét Bea kardinálist: …

Olvasás folytatása

dr. Drábik János AdatDömping

ÚJABB PUBLIKUSSÁ TETT ÍRÁSOK – Cikkek Porció 4. – 52 újabb dokumentum, ami korábban az interneten soha nem volt elérhető!!

Drábik János gépéről számos olyan írást kimentettünk János segítségével és együttműködésével, amik korábban ingyen-nyíltan az interneten nem voltak elérhetők. Eddig!!! Fájlok listája alább.

A box.com fiókon az alábbi linken található a .zip formátumú fájlba tömörített mappa, amely 52 .docx fájlt tartalmaz és a jobb-fönti kék gombbal letölthető (lehetséges, hogy box.com regisztrációt igényel) :
https://app.box.com/s/3wff2krj12p7jkiqeyl0yn8p65mkm3ai

Ideiglenesen (legalább 1 hónapig) egyszerűen letölthető a zippyshare oldalán is, jobb-fönt a narancssárga Download gombra kattintva:
http://www47.zippyshare.com/v/KdItIcY6/file.html

Továbbá mindegyik fájl online olvasható és le is tölthető itt:
– a Slideshare oldalán ( http://slideshare.net/DrabikJanos , mobil eszközökre ezt ajánljuk),
– a Scribd oldalán ( http://scribd.com/DrabikJanosCikkek ) és
– az Issuu dokumentummegosztón is ( http://issuu.com/DrabikJanos ).

Töltsétek le, küldjétek tovább, osszátok meg, terjedjen mint a futótűz!

>>>Az 52db fájl listája:

Olvasás folytatása

Az EU-s befizetések ráfizetések + MNB Műhelytanulmány!!!

Magyarországra rengeteg pénz érkezik az Európai Unióból! Tényleg? Dr. Drábik János jogász-publicista elmagyarázza, hogy vajon tényleg olyan sok pénzt kapunk-e az EU-pályázatok révén az Európai Uniótól, vagy többe kerül a leves mint a hús, és ez egy kormányváltás-független, nemzetünk ellen felállított rendszerszintű probléma? A bejegyzés folytatódik a videó alatt:

 

A videó 13. percében szóba kerül az MNB Műhelytanulmányok 2., 1993., 56. oldal: a Magyar Nemzeti Bank akkori szakértői által készített, 1993. elején publikált MNB Műhelytanulmányok 2. című füzetnek az 56. oldalán található az a megállapítás, hogy a magyar gazdaság részére az 1973-1989-ig terjedő 16 év alatt az “időszak egészét tekintve mintegy 1 milliárd dollár erőforrás bevonás (ennek a nagy része eleve adósságtörlesztés címén be sem jött) viszont az ezt többszörösen meghaladó, összesen 11 milliárd dollár halmozott kamatkiadással járt.” Még maradt 22 milliárd dollár kamat, amit mind a mai napig és az unokáink utánig is folyamatosan fizetünk vissza.

Tipikusan olyan helyzet ez, mint a magyar devizhahitel-válság (2010+-5 év-es időszak): az a termék, aminek nincs fix ára, mert utólag így változik (a hitel ára a kamat), az jogilag ugyan termékké ál-átjátszható, de gazdaságilag nem termék (ezt Róna Péter oxfordi közgazdász professzor volt az első, aki így a széleskörű nyilvánosság előtt kimondta). Tehát jogilag sem kellene terméknek lennie és a jogtalanul elvett termékárat kamatos kamatostul vissza kell fizetnie az azt jogtalanul elvevőnek az adós felé! – a blog szerkesztőinek hozzáfűzése

Kérjük a blog Olvasóit, hogy töltsétek le és terjesszétek messzire és széles körben a most először a széleskörű nyilvánosság számára digitálisan elérhető hírhedt dokumentumot, az MNB Műhelytanulmányok 2. (1993.) kivonatát.

Ha van rá lehetőséged, kérünk, helyi politikai képviselőidnek is juttass belőle (célszerű – ha jó minőségben ki tudod nyomtatni – nyomtatott példányként, mert az emaileket messze könnyebb figyelmen kívül hagyni)! Mi kezeljük (ingyen) a blogot, de így sem tud eljutni annyi (döntéshozó) emberhez az információ, amennyihez szükséges lenne – ebben már te tudsz Drábik János ügyének, ennek a nemzetünket szolgáló ügynek segíteni – a blog szerkesztőinek hozzáfűzése

Az alábbi beágyazás alatt további letöltő linkeket  is közlünk:

MNB Műhelytanulmányok 2., 1993. kivonat letöltési linkek:
WordPress-en tárolt direkt PDF link

Scribd letöltő link

Slideshare letöltő link (ezt egyúttal mobileszközökön való megtekintéshez is ajánljuk)

Issuu letöltő link

Box letöltő link

 

Mi a szervezett magánhatalom?

A szervezett magánhatalom

A tömegtájékoztatási eszközök, a médiumok hatalma nagy hatalom, de hatalmuk függő, másodlagos hatalom, mivel annak a szolgálatában állnak, aki finanszírozza tevékenységüket.


Ma két független, elsődleges hatalom létezik Magyarországon:
az egyik a szervezett közhatalom – az egyre szegényebb, egyre kevesebb hatáskörrel rendelkező állam -, amelynek anyagi forrása az adó, a másik az egyre erősödő szervezett magánhatalom, amelynek az anyagi forrása a magán-ellenőrzés alá vett pénzrendszer, a hitelnyújtás és kamatszedés magánmonopóliuma. Az önálló civil társadalom, mint független harmadik tényező azért nem tud megerősödni, és hatékonnyá válni, mert nincs saját anyagi bázisa, csak igen korlátozottan tudja finanszírozni saját tevékenységét. Ha a közhatalom tartja el a civil szervezetet, akkor attól válik függővé, ha a szervezett magánhatalom pénzeli, akkor annak lesz előbb-utóbb a kiszolgálója. Ezért félrevezető minden olyan állítás, hogy úgymond “ki a pártokkal a közszolgálati tömegtájékoztatás irányításából, mivel a civil szervezetek képviselői tárgyilagosabban és hatékonyabban látnák el a kurátori feladatokat”.

Daniel Inouye Szenátor az Árnyékkormányról

A szervezett magánhatalmat nem könnyű beazonosítani, mivel soha nem jelenik meg nyíltan a saját neve alatt. Legfőbb működési elve annak az elhitetése, hogy nem is létezik. Mindig valamilyen álcázó intézmény, fedőszervezet mögé rejtőzik. Ezt az immáron nemzetközileg megszervezett magánhatalmat arról lehet felismerni, hogy – így vagy úgy -, de kétpólusú társadalom létrehozására törekszik a világ országaiban. E céljának az eléréséhez a háttérerők szerteágazó hálózata, és rejtett struktúrái állnak a rendelkezésére. Eszmerendszere a liberalizmus, amely mind jobboldali, mind baloldali változatában elsősorban az ő érdekeit szolgálja. A liberalizmus lényege, hogy a pénzügyi- és gazdasági hatalom, – és vele együtt a politikai döntéshozatal is – elsősorban a szervezett magánhatalomé legyen, és ne a szervezett közhatalomé, az államé. A szervezett magánhatalom nem az értéktermelő munkán alapuló gazdasági egyenjogúságot és esélyegyenlőséget, vagyis a társadalom többségének az érdekeit képviseli, hanem a pénzrendszert kisajátító, azt a saját magánmonopóliumaként működtető pénzoligarchia, azaz egy elenyésző kisebbség ellenőrizetlen hatalmát testesíti meg. A társadalomnak a privatizált pénzrendszer függőségébe került többsége – kamatjáradék formájában – évről-évre hatalmas privát-adót fizet a pénz szervezett magánhatalmával rendelkező kisebbségnek. A pénzoligarchia a többséget képviselő demokratikus államot is legyőzendő riválisának tekinti, és ezért folyamatosan törekszik a gyöngítésére. Még ma is további közhatalmi jogosítványokat igyekszik a “bürokrata vízfejnek” becsmérelt államtól megkaparintani. A társadalom félrevezetésére tudatosan egybemossa az egykori pártállami elit vezette kommunista államot, egy elenyésző kisebbség diktatúráját, a demokratikusan legitimált és ellenőrzött állammal, a társadalom többségének az egyedüli érdekképviseletével.

A pénzoligarchia uralmi törekvései érdekében…

Olvasás folytatása

Drábik János Alapítvány

Kedves Barátaink! Segítségetekkel a Drábik János Alapítványhoz érkező VALAMENNYI támogatás az Országos Trianon Társaságot fogja segíteni, mert nincsenek szponzorok a Trianon Társaság ügyének!
A helyes és leellenőrzött adatok, támogatási lehetőségek: Adószám: 18399329-1-41 . Bankszámlaszám: 16200106-00237802 MagNet Bank Zrt.